Elektro Fiala s.r.o. Elektrikář Praha 4, revize a opravy elektroinstalace, elektrické vytápění, výroba rozváděčů nn, alarmy, kamery a datové sítě
Elektrikář, elektroinstalace, elektrická zařízení
... pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu ...
HLAVNÍ MENU

Z důvodu nemoci se nové zakázky dočasně nepřijímají!

Nový zákon platný pro elektroinstalace

Prvního července 2022 vstupuje v účinnost nový Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Za vyhrazená elektrická technická zařízení se považují:
a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,
b) zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Osoby oprávněné k činnostem na elektrických zařízeních

Nový zákon mimo jiné stanovuje požadavky odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. Osoby pro výkon těchto činností a prací se dělí do tří skupin, a to osoby znalé (osoby pro samostatnou činnost, osoby pro řízení činnosti a revizní technici), osoby poučené a osoby školené (seznámené). Za osoby seznámené jsou považovány osoby, které nejsou znalé, ani poučené, ale jsou však školené ve smyslu zákoníku práce. Zákon stanovuje požadavky na osoby znalé a na osoby poučené.

Osoby, které budou chtít vykonávat montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny budou muset nejprve požádat o oprávnění k těmto činnostem Technickou inspekci ČR, která oprávnění bude vydávat a k žádosti připojit veškeré doklady o splnění předpokladů pro stanovení, zda je žadatel odborně způsobilý pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených technických zařízeních.

Povinnosti provozovatelů elektrických zařízení

Zákon stanoví povinností právnickým a fyzickým podnikajícím osobám, které provádí montáž, opravy, revize a zkoušky VTZ, či plnění nádob plyny. Hned v úvodu jim stanoví, že při těchto činnostech musí postupovat v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP tak, aby se VTZ nestalo příčinou ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. Tento požadavek platí i pro provozovatele VTZ.

Vlastníci i provozovatelé vyhrazených technických zařízení mají povinnost provádět pravidelné revize a kontroly vyhrazených technických zařízení v pravidelných intervalech, které blíže specifikují další právní požadavky a normy. Provozovatel je zejména povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu.

Zákon přímo definuje, co je považováno za tento stav. Jedná se např. o provoz VTZ bez doložené zprávy o revizi, v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací, či tato dokumentace chybí (pokud byla vydána). Není-li k VTZ průvodní nebo provozní dokumentace, musí být rozsah kontroly zařízení stanoven místním provozním předpisem vydaným provozovatelem VTZ.

Velmi důležitým ustanovením je, že ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení je provozovatel povinen zajišťovat řádné používání a provoz VTZ, a to i v případě, že není jeho vlastníkem.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákaz používání vyhrazeného technického zařízení může být uložen nejen z důvodu vadného technického stav vyhrazeného technického zařízení, ale také z důvodu nedostatku v provozní nebo průvodní dokumentaci.

Průvodní dokumentace elektrických zařízení

Průvodní dokumentací se dle zákona rozumí soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení.

Provozní dokumentace je soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Úplné znění nového zákona o vyhrazených technických zařízeních můžete najít například zde:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-250

 
Autor: Elektro Fiala s.r.o.