Elektro revize Praha 4, Praha a okolí. Provádíme revize elektroinstalace a elektrických zařízení, výchozí revize elektrických zařízení, pravidelné i mimořádné revize, revize elektrických spotřebičů a elektrického nářadí, revize elektrických zařízení strojů a strojních zařízení.

Požadavky na elektrická zařízení stanoví zákony, vyhlášky a normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a elektrické spořebiče. Cenu za připojení odběrného místa (cena za hlavní jistič) a cenu za distribuci stanoví Energetický regulační úřad. Připojovací podmínky k distribuční soustavě upřesňují zákony, vyhlášky, platné normy a rozhodnutí ERÚ. Před uvedením elektrických zařízení do provozu je nutná revize!

Revize elektrického zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Elektřina není vidět a to nejhorší je, že bez varování Vás dokáže ohrozit na zdraví, na životě, nebo způsobit značné škody na majetku. Je povinností majitele udržovat elektrická zařízení v bezpečném stavu po celou dobu životnosti. Revizí se zpravidla odhalí možné poškození elektrozařízení dříve, než dojde k úrazu nebo poškození majetku, a tím předejdete problémům a škodám.

Dokumetace skutečného provedení je k provedení revize potřebná, u pravidelné (mimořádné) revize je potřeba i původní výchozí revize, ale bez návštěvy revizního technika se provedení revize a zjištění skutečného stavu neobejde. Pokud není k dispozici dokumentace a výchozí revize, je možné alespoň ověřit stav a bezpečnost elektrického zařízení, případně navrhnout další postup.


Vnější vlivy

Základním předpokladem správného návrhu, posouzení, revize a bezpečného provozu elektroinstalace je určení vlivu okolí na ni působícího a možné ovlivnění tohoto okolí elektrickým zařízením této elektroinstalace. Určené vnější vlivy jsou z hlediska návrhu, prove­dení revizí a používání elektrické instalace jedním z hlavních a rozhodujících kritérií. Protokol o určení vnějších vlivů je základní dokument, zachycující rozhodné skutečnosti a zásadní technické požadavky na elektroinstalaci. Rozhodnutí o určených vnějších vlivech a stanovených opatřeních pro návrh a provedení elektroinstalace stvrzují členové a předseda komise pro určení vnějších vlivů svým podpisem v protokolu.

Číst dál: Vnější vlivy působící na elektrické zařízení

Elektrotechnické normy

Zákon č. 22/1997 Sb. stanovil, že technické normy nejsou samy o sobě právně závazné, jejich závaznost může být stanovena nebo vyplynout z jiného právního předpisu. Mnoho zákonů a vyhlášek se ale odkazuje právě na technické normy!

Číst dál: Normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a spotřebiče

Zákony o elektrotechnice

Pro zřízení, provoz, údržbu elektrických zařízení a pro elektrické spotřebiče platí zejména právní předpisy:

Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce
Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce
Zákon č. 174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č. 102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků
Zákon č. 90/2016 Sb. – o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Číst dál: Elektroinstalace, zákony, vyhlášky a nařízení

Revize elektrospotřebiče

Kontroly, zkoušení a revize elektrických spotřebičů, elektrického nářadí a elektrických strojů jsou povinné pro právnické osoby a pro podnikající fyzické osoby na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Norma ČSN 33 1600 ed. 2 řeší bezpečnost elektrických spotřebičů včetně elektrického ručního nářadí ve smyslu minimálních požadavků podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Touto normou jsou řešeny minimální požadavky na bezpečný provoz a používání elektrických spotřebičů tak, aby se zabránilo riziku ohrožení osob nebezpečným dotykem u spotřebičů pod napětím a dalšími jevy vyvolanými účinky elektřiny, nebo aby se toto riziko snížilo na minimum.

Číst dál: Revize a opravy elektrických spotřebičů

Revize povinnosti

Stroj, strojní zařízení je sestava propojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna se pohybuje, s příslušnými ovládacími částmi stroje, řídícími a silovými obvody, které jsou vzájemně spojeny pro konkrétní aplikaci, zejména pro zpracování, úpravu, přemisťování nebo balení materiálu. Strojní zařízení zahrnuje také sestavu strojů, které jsou za účelem dosažení stejného cíle uspořádány a řízeny tak, aby pracovaly jako jeden celek.

Číst dál: Revize a opravy elektrických zařízení strojů

Pravidelná revize

Účelem pravidelné revize elektroinstalace a elektrických zařízení je posouzení stavu elektroinstalace a elektrických zařízení během jejich používání, posouzení změny oproti předchozí revizi, ověřování stavu elektroinstalace a elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti, a také proto, aby majitel elektroinstalace a elektrických zařízení měl odborný posudek o aktuálním stavu elektrických zařízeních, předešlo se možným škodám na majetku a nebo ohrožení dalším provozem elektrických zařízení. Pravidelná revize provozovaných elektrických zařízení se provádí pravidelně ve stanovených lhůtách.

Číst dál: Pravidelná revize elektrických zařízení


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!